Jl. Kusuma Bangsa No. 60 Kabupaten Blitar

E-mail : hukumkabblitar@yahoo.com

Telepon : 0342 – 801201 Pswt 125